اسپانسرها

15 مورد

اسپانسرهای ما

انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات ایران

انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

افتخاری

ادامه مطلب+

Kafkas Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

انجمن ایمنی زیستی

انجمن ایمنی زیستی

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

افتخاری

ادامه مطلب+

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه هرات

دانشگاه هرات

افتخاری

ادامه مطلب+

دانشگاه سلیمانیه

دانشگاه سلیمانیه

افتخاری

ادامه مطلب+

اتحادیه انجمن‌های علمی_دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

اتحادیه انجمن‌های علمی_دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

افتخاری

ادامه مطلب+